Документ без названия

Azərbaycan tarixi və ictimai elmlər kafedrası

Ünvan: Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., S.Rüstəm  küç., 25 
Telefon: (994 12) 441-50-68
E-mail: ictimai-elmlər@mail.ru
Web: www.bsu-edu.org


Kafedra  müdiri: Məmmədov Cahangir Rza oğlu,  fəlsəfə elmləri doktoru,  professor 

 Yarandığı tarix: Azərbaycan tarixi və ictimai elmlər kafedrası 2007 –ci ilin fevralında Tarix, Fəlsəfə və Politologiya  kafedralarının bazasında yaradılıb.

Bakalavr pilləsində tədris olunan fənlər:

 • Azərbaycan tarixi;
 • Avropa və Amerika ölkələri  tarixi;
 • Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası;
 • Asiya və Afrika  ölkələri tarixi; 
 • Avropada seçki sistemi;
 • Türkiyənin müasir sosial siyasəti;
 • Türk xalqları tarıxi;
 • Azərbaycan və xarici ölkələrin siyasi sistemi;
 • Regional inteqrasiya prosesləri;
 • Region ölkəsinin siyasi sistemi (Azərbaycan, Türkiyə, Ukrayna,  Bolqarıstan, Rusiya, Yunanıstan, Polşa, Çexiya,);
 • Region ölkəsinin hüquq sistemi  (Azərbaycan, Türkiyə, Ukrayna, Bolqarıstan, Rusiya, Yunanıstan, Polşa, Çexiya,);
 • Azərbaycanın  mədəniyyəti və incəsənəti;                                   
 • Türkiyənin  mədəniyyəti və incəsənəti;
 • Azərbaycanın etnoqrafiyası;
 • Türkiyənin etnoqrafiyası;
 • Fəlsəfə;
 • Məntiq;
 • Din tarixi.
 • Magistratura pilləsində tədris olunan fənlər:

 • Region hüququnun aktual problemləri
 • Regional inteqrasiya prosesləri
 •  Elmi istiqamətlər:

 • Azərbaycan tarixinin və mədəniyyətinin müxtəlif problemləri
 • Siyasi proseslərin əsas istiqamətləri
 • Müxtəlif dini və fəlsəfi sistemlərdə insan problemi
 • Siyasi fikir tarixinin problemləri (siyasət, tarix, mədəniyyət)
 • Müasir siyasi proseslərin əsas istiqamətləri
 • Dövlət idarəçilik formaları və idarəetmə problemləri
 • Dinşünaslığın aktual problemləri  və mədəniyyətşünaslığın müasir problemləri.
 •  

  Əməkdaşlar:
  Kafedrada 32 əməkdaş çalışır. Onlardan  2 elmlər doktoru -  professor; 9 elmlər namizədi,  dosent;  2 elmlər namizədi, baş müəllim; 11 baş müəllim4 müəllim; 3 laborant və 1 kabinet müdiri

   

   

  Məmmədov Cahangir Rza oğlu - fəlsəfə elmləri doktoru, professor

   

  Doktorluq  dissertasiyası:  ”İctimai  fikrin beynəlmiləl məzmununun  təşəkkülü  və inkişafı” (nəzəri –metodoloji təhlil)  (1989)
  Əsas  elmi işləri:
  1.Политический портрет Гeйдара Алиева //Материалы научной конференции по­свя­щен­ной 80-летию Г.Алиева. Баку, 2003
  2. Восток и Запад: синтез культур и цивилизаций // Апoлогия русской философии   Сб. статей к 70-летию профессора Е.В.Емелянова. Екатеринбург, 2007
  3.Аристотель - прославленный ученик Платона // Труды международной научной конференции. «Научно-технический прогресс и современная авиация» посвященной 75- лeтию академика А.М.Пашаева. Том II, Баку, 2009.
  4. Платон – ученик Сократа величайший мыслитель античности  //  Научные труды Национальной Академии  Авиации. № 2(2), посвешенные  75 – летию  Академика Ариф Шафаят оглы Мехтиева. Баку, 2009.

   

   

   

  Əliyev Məmməd Arif oğlu-  fəlsəfə elmləri doktoru, professor  Doktorluq  dissertasiyası:  “İslam və xristianlığın qarşılığlı mənəvi-tarixi təsiri” (2008)
  Əsas elmi işləri:
  1.Mənəvi dəyərlərin dini anlayışı. Bakı, 2005.
  2. İslam-xristian dialoqu: tarix, müasirlik, perspektivlər.  Bakı, 2007.
  3.Сборник упражнений по курсу «Логика»  Баку, 2010.
  4.Учебное пособие по курсу  «История религий» Баку, 2010.  

   

   Axundova Sevda Məmməd qızı - fəlsəfə elmlər namizədi, dosent

  Namizədlik dissertasiyası:  “İnsan ruhunun ölməzliyi ideyası” (1999)
  Əsas elmi işləri:
  1.Смысл гегелевской философии истории // Щуманитар елмлярин  юйрянилмясинин актуал проблемляри. Aли мяктябляrарасы елми мягаляляр мяъмцяси №1. Мцтяръим. Бakı, 2008.
  2.Власть и властные отношения в гегелевской философии //  Щуманитар елмлярин  юйрянилмясинин актуал проблемляри. Aли мяктябляяарасы елми мягаляляр мяъмцяси №3. Мцтяръим. Бakı, 2010.
  3. История общественной мысли Польши. Баку,  2010. 
  4. История общественной мысли Греции. Баку,   2011.

   


   

  Ağasiyeva Elşanə Əziz qızı  - fəlsəfə  elmlər  namizədi, dosent
  Namizədlik dissertasiyası: “Müasir Türkiyədə islamın modernləşməsinin fəlsəfi – metodoloji aspektləri  ” (1984)
  Əsas elmi işləri:
  1. Азербайджанцы: особенности национального характера. Баку, 2010.
  2.Национальная ментальность и своеобразие этногенеза азербайджанского народа //Ма­­териалы международной научной конференции, посвященной 88-летию со дня рож­дения Гейдара Алиева БСУ,  Баку,  2011.

   

   

   

   Barxalov Qalıb Nəcmi oğlu - fəlsəfə elmləri namizədi, dosent
  Namizədlik dissertasiyası:  “Yeni dövr Qərbi Avropa fəlsəfəsində zəka haqqında təlim”  (1984)
  Əsas elmi işləri:
  1.Экологическое сознание как  элемент культуры // «Диалог языков и культур СНГ и ШОС в ХХI веке»: Сборник материалов VI Международного Форума, Москва, ИПК МГЛУ 2011.
  2.Экологическое сознание в социокультурном пространстве//  Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş II Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı-Gəncə. 2011.
  3. Экологическая среда и творческий человек  //  Elmi əsərlər. Bakı Slavyan Universiteti, İctimai – siyasi elmlər seriyası. № 2, Bakı,  2011.
  4.Темпы роста и судьбы цивилизации // Elmi əsərlər. Bakı Slavyan Universiteti və Moskva şəhər Pedaqoji  Universitetinin birgə nəşri. Bakı-Moskva, №1, 2008.

   

   

   

   Qacarlı Mahal İbrahimxəlil oğlu -   tarix elmləri namizədi, dosent

  Namizədlik dissertasiyası: ”Yerli sovetlərə Azərbaycan Kommunist Partiyasının  rəhbərliyi (1966-1975-ci illər) ”. (1984)
  Əsas elmi işləri:
  1.Rektor – novator //    Təhsil problemləri, № 29,  Bakı,  2010.
  2.Qaradağ xanlığı.  Bakı, 2011 (həmmüəlliflər)

   

   

   

   Əhmədova Sevda Ağamehdi qızı - tarix elmləri namizədi, dosent
  Namizədlik dissertasiyası:  ”Azərbaycan Kommunist Partiyasının partiya sıralarının  artımı və keyfiyyətinin yaxşılaşması”.(1988)
  Əsas elmi işləri:
  1.Образование первого Азербайджанского Парламента в декабре  1918 года //Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş II Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2011

   

   

   

   Fərzəliyeva Lidiya Vasilyevna -   fəlsəfə elmlər namizədi,  dosent

  Namizədlik dissertasiyası: “Müasir dövrdə Kommunist Partiyasının sülh şəraitində mövcud­luğu və möhkəmlənməsi üçün Qərbi Avropa ölkələri ilə mübarizəsi”. (1981)
  Əsas elmi işləri:
  1.Politologiya fənni üzrə proqram. BSU, Bakı, 2003
  2.Sosiologiya fənni üzrə proqram. BSU, Bakı, 2003

   

   

   Ağayeva Solmaz Dadaşbala qızı - fəlsəfə elmləri namizədi, dosent
  Namizədlik dissertasiyası:  “Şəxsiyyətin tərbiyəsində ateistik və mənəvi aspektlərin əlaqələndirilməsinin problemləri” (1990)
  Əsas elmi işləri:
  1.Основные  концепции    понимания  культуры //  Тезисы докладов   Материалах  III международной научной конференции сравнительное  литературоведение. Стереотипы в литературах и культурах.  Баку, 21-22 ноября  2008
  2.Характер взаимосвязи  культурных  элементов // Тезисы докладов   Материалы  ежегодной научной конференции, посвященной  итогам плановой научной работы сотрудников БСУ. Баку, 2009

  Məmmədova Dürdanə Mirzə qızı - hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
  Namizədlik dissertasiyası: “ХII  əsrdə Azərbaycan şairlərinin və mütəfəkkirlərinin siyasi hüquqi görüşləri”.(2002)
  Əsas elmi işləri:
  1.Политико-правовые взгляды Азербайджанских поэтов-мыслителей  ХII века (Хагани и Низами). Баку, 2000.

   

   

   

   

   Beydullayev Cavanşir Fərzi - kafedranın dosenti

  Əsas elmi işləri:
  1.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması //BSU, Elmi əsərlər, №1, İctimai siyasi elmlər seriyası, Bakı, 2009.
  2.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi əhəmiyyəti //  Milli oyanış, ictimai-siyasi jurnal №1, Bakı,  2010.

   

   

   

   Əmirov Ərzuman Əmirbaba oğlu - tarix elmləri namizədi, baş müəllim
  Namizədlik dissertasiyası:  ”Azərbaycan neftçilərinin SSRİ-nin digər neft rayonları ilə əməkdaşlığı”. (1991)
  Əsas elmi işləri:
  1. Avropanın siyasi partiyaları  (metodik vəsait) BSU, Bakı, 2011
  2. Azərbaycan Reskuplikasının Konstitusiyası  (metodik vəsait) BSU,  Bakı, 2011
  3.Azərbaycanın dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyasında xarici şirkətlərin müştərək müəs­sisələrin rolu // Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş II Beynəlxalq Elmi konfransın materialları. BSU, Bakı, 2011.
  4. Azərbaycanın  beynəlxalq təşkilatlarla və  xarici şirkətlərlə humanitar sahədə əməkdaşlığı (1991- 2005) // AMEA-nın  xəbərləri Tarix, Fəlsəfə, Hüquq, № 12, Bakı, 2009.

   


   

    Əliyev Adil Sənan oğlu - tarix elmləri namizədi, baş müəllim

  Namizədlik dissertasiyası:  ” Azərbaycan Komunist partiyasının Azərbaycan xalq musiqi sənətinin inkişafında rolu”(1991 )
  Əsas elmi işləri:
  1.Характеристика нефтяной промышленности  Азербайджана в начале XX века // BSU əməkdaşlarının illik elmi işlərinin yekununa həsr olunmuş konfrasın materialları. Баку, 2004
  2.Развитие сельского хозяйства  Азербайджана в конце XIX-  начало XX века // BSU  əməkdaşlarının illik elmi işlərinin yekununa həsr olunmuş konfrasın materialları.Баку, 2005
  3.Развитие отраслей промышленности Азербайджана в конце XIX- начало XX века //BSU əməkdaşlarının illik elmi işlərinin yekununa həsr olunmuş konfrasın materialları. Баку, 2006

   

   

   

   

     İsayeva Təranə Abdulla qızı - baş müəllim
  Əsas elmi işləri:
  1.Проблемные вопросы судебно-психологической экспертизы при
  расследовании тяжких преступлений против личности//  AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq institutu. Elmi məqalələr məcmuəsi. 14-cü buraxılış, Bakı: Adiloğlu, 2006.
  2. Проблемы психологии допроса потерпевших по делам о тяжких преступлений против личности // AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq institutu. Elmi məqalələr məcmuəsi. 15-ci buraxılış, Bakı: Adiloğlu, 2006.
  3. Проблемы диагностики показаний по делам о тяжких преступлений против личности // AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq institutu. Elmi məqalələr məcmuəsi. 16-cı buraxılış, Bakı: Adiloğlu, 2006
  4. Дискуссионные вопросы теории судебно-психологической экспертизы // AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq institutu. Elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı: Adiloğlu, 2007, № 46.

   

   

   

   Rzayev Məmmədtağı Həsən oğlu -  baş müəllim
  Əsas elmi işləri:
  1.Insan azadllığı və məsuliyyəti. Dini yanaşmanın özəllikləri // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Mütərcim, Bakı, 2011, №1, səh. 266-271
  2.N.Tusi insan əxlaqının mahiyyəti haqqında // İpək yolu  jurnalı, Beynəlxalq  elmi ictimai – siyasi jurnal, Bakı, 2004, №2.
  3.Sufi idealı və F.Nitşe fövqəlinsan (müqayisəli parallelik)  // Mövlanə C.Ruminin 800 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 2006.
  4.Fridrix Nitşe fəlsəfəsində Zərdüştlük və yunan mifologiyası // Azərbaycan Respublikası Təhsil Cəmiyyəti, Bilgi dərgisi, Sosial bilgilər seriyası, Bakı, 2001, №3.

   

   

   

   Mustafayeva Leyla Camal qızı -   baş müəllim
  Əsas elmi işləri:
  1.  Aristotelin etikası.  Bakı, 2006
  2.“İdrakın əxlaqda rolu” // BSU-nun 10 illiyinə həsr edilmiş məcmuə. Bakı, 2010.

   

   

   

   Sadıxov Ramil Hüseynəli oğlu - baş müəllim
  Əsas elmi işləri:
  1.Sosial təminat sahəsində lokal xarakterli normativ aktların xarakteristikası // Keçid döv­ründə Azərbaycan Respublikasında  dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. AMEA Fəsəfə, Sosiologiya və Hüquq institutu.  Elmi məqalələr məcmuəsi.Bakı, 2008
  2.Sosial təminat hüququnun mənbələrinin zamana, məkana və şəxslərə görə qüvvəsi // Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında  dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. AMEA Fəsəfə, Sosiologiya və Hüquq institutu.  Elmi məqalələr məcmuəsi.Bakı, 2009
  3.Sosial təminat haqqında qanunvericiliyin məcəlləşdirilməsi perspektivləri //Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında  dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. AMEA Fəsəfə, Sosiologiya və Hüquq institutu. Elmi məqalələr məcmuəsi.Bakı, 2010

   

   

   

   Çernova Polina Vasilyevna  - baş müəllim
  Əsas elmi işləri:
  1.Представления о добре и зле в процессе развития личности // Нumanitar elmlərin öy­rə­nilməsinin aktual problemləri. №1, Mütərcim, Bakı, 2010.

   

   

   

   Skoletskaya Nina Timofeyevna - baş müəllim
  Əsas elmi işləri:
  1.Азербайджан в возрождении Великого Шелкокового пути //Тезисы докладов еже­год­ной научной конференции, посвященной итогам плановой научной работы сотрудников БСУ. Баку, 2006

   

   

   

   Rüstəmov Əli Fəti oğlu -baş müəllim

  Əsas elmi işləri:
  1.Mülki cəmiyyət demokratik əsas kimi  //  AMEA Sosial siyasi  problemlər toplusu. Bakı, 2006
  2.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti // Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ildönümünə həsr olunmuş  kofransın  materialları. Bakı, 2007

  İbrahimova Xatirə Məmməd qızı – baş müəllim
  Əsas elmi işləri:
  1. Великий  Шелковый  путь //(Тезисы докладов) Mатериалы  ежегодной научной кон­фе­ренции, посвященной итогам плановой научной работы сотрудников БСУ. Баку, 2002
  2.Соотношение религии и политики в истории общественной жизни // Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi xəbərlər Bakı, 2005, № 4

   

   

   

   Səfərov Məhərrəm Səfər oğlu - baş müəllim
  Əsas elmi işləri:
  1.Политическое и электоральное  поведение // Щуманитар елмлярин  юйрянилмясинин актуал проблемляри. Aли мяктябляrарасы елми мягаляляр мяъмuяси №1, Мцтяръим.  Bakı,  2008
  2.Политическое развитие демократизации // Щуманитар елмлярин  юйрянилмясинин актуал проблемляри. Aли мяктябляrарасы елми мягаляляр мяъмuяси №2, Мцтяръим.  Bakı, 2009

   

   

   Mahmudov Mətləb Əbdüləli oğlu- fəlsəfə elmləri üzrə fəlsəfə doktoru,
  müəllim

  Fəlsəfə doktorluq  dissertasiyası:  “Keçid dövründə şəxsiyyətin özünü aparması  (metodoloji təhlil)”. (1997)
  Əsas elmi işləri:
  1.Ailə müasir texnologiyalar mühitində (M.Səlimovla birlikdə) //AMEA Fəlsəfə, Sosiolo­giya və Hüquq institutunun   elmi əsərləri,  Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı, 2011, № 1 (16).
  2.Multikulturalizm: yeni təfəkkürə tələbat //AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq institu­tunun Müasir fəlsəfə, elm və mədəniyyət: postqeyri-klassik epistemologiya. Beynəlxalq konfran­sın materialları, Bakı, 2011.
  3.Müasir dövrdə insan resurslarının idarə edilməsi və proqnozlaşdırılması məsələləri (qa­baq­cıl ölkələrin təcrübəsi) // Əmək və Sosial Problemlər, № 7, Bakı, 2010.

   

   Hacıyev Rövşən Sabir oğlu - fəlsəfə elmləri üzrə fəlsəfə doktoru,  müəllim
  Namizədlik dissertasiyası:  ” Həyatın mənası problemi “ .(2004)
  Əsas elmi işləri:
  1.Bəşəriyyətin intellektual inkişafının yaş dövrləşdirilməsinə dair // Dirçəliş –ХХI əsr jurnalı, Bakı, 2005.

  2.Проблема смысла жизни в воззрениях средневековых мыслителей // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. Мутарджим, Баку, 2005.

   

   

   

  Əliyeva Səbinə Simurq qızı  - müəllim

   

  Əsas elmi işləri:
  1.Ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə arxetiplər //  Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq.  IV Beynəlxalq elmi  konfrans.BSU, Bakı,  2010

   

   

   

   

   

   Tapdıqova Təranə Tapdıq qızı - baş müəllim

   

   

   

   

   

   

   Rüstəmov Emin Əli oğlu - baş müəllim

   

   

   

   

   

   

   Vəliyev Orxan Şükür oğlu  - müəllim