Документ без названия

Müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik ixtisası üzrə suallar

 1. Müqayisəli-tarixi dilçiliyin yaranması.
 2. Komparativistikanın formalaşmasında F.Boppun rolu.
 3. Komparativistikada R.Rask və Y.Qrimmin rolu.
 4. Müqayisəli-tarixi dilçilikdə A.X.Vostokovun rolu.
 5. Komparativistikada XIX əsr rus alimlərinin rolu (F.İ.Buslayev, İ.İ.Sreznevskiy).
 6. Dilçilikdə naturalizm cərayanı. Komparativistikada A.Şleyxerin rolu.
 7. Dilçiliyin inkişafında gənc qrammatiklərin rolu.
 8. XIX əsr ortalarında komparativistikanın əsas istiqamətləri.   
 9. Komparativistikada linqvistik rekonstruksiya.
 10. Dillərin qohumluq problemi.
 11. Müqayisəli-tarixi dilçilikdə uludil anlayışı.
 12. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlində Rusiyada müqayisəli-tarixi dilçilik.
 13. M.Kaşğari. “Divanü-lüğət-it-türk”.
 14. V.fon Humboldtun linqvistik baxışları.
 15. Dil fəaliyyət kimi.
 16. A.A.Potebnyanın linqvistik konsepsiyası.
 17. Moskva linqvistik məktəbi.
 18. F.F.Fortunatovun müqayisəli-tarixi dilçilikdə rolu.
 19. Kazan linqvistik məktəbi.
 20. F.de Sossürun linqvistik və fəlsəfi baxışları.
 21. Sinxroniya və diaxroniya.
 22. Dil və nitq: onların fərqləndirilmə prinsipləri.
 23. Dil sistemində paradiqmatik münasibətlər.
 24. Dil sistemində sintaqmatik münasibətlər.
 25. Dilin əsas funksiyaları.
 26. Praqa funksional məktəbi.
 27. Linqvistik tipologiyanın məsələləri.
 28. Linqvistik universalilərin tipologiyası.
 29. Tipolojı araşdırmaların prinsipləri və linqvistik tipologiyanın əsas istiqamətləri.
 30. Dillərin tipoloji təsnifatı.
 31. Dillərin geneoloji təsnifatı.
 32. Dil əsas və köməkçi yarusları.
 33. Dilçilikdə əsas metodlar və üsullar. Təsvir metod.
 34. Müqayisəli-tarixi metod.
 35. Müqayisəli-tipoloji metod.
 36. Müasir komparativistikanın vəzifələri.
 37. Koqnitiv dilçilik. Koqnitiv dilçiliyin əsas kateqoriyaları.
 38. Deskriptiv dilçilik məktəbi və qlossematika.
 39. XIX əsrdə rusiyada türk dilçiliyi (V.V.Radlov, M.A.Kazımbəy).
 40. XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində dilçiliyin inkişafı.